Nghiên cứu Khoa học

Các dự án, đề tài khoa học Viện Sức khỏe Cộng đồng thực hiện
1. Đề án Đánh giá tình hình tai nạn thương tích tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014- Sở Y tế Hà Nội (đề tài cấp sở y tế).
2. Đề án Đánh giá tình hình tai nạn thương tích và hoạt động phòng chống tai nạn thương tích tại một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2013;
3. Đề án Đánh giá công tác kết hợp quân dân y xây dựng đội phòng dịch cơ động kết hợp quân dân y thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2012.
4. Đề án “Đánh giá thực trạng hệ thống cấp cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội và giải pháp can thiệp” đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt và thực hiện. Đây là đề án trọng điểm giúp thành phố có chiến lược chính sách cho công tác Cấp cứu trước viện trên địa bàn Thủ đô.
5. Đề án Đánh giá công tác kết hợp quân dân y xây dựng Đội điều trị dự bị động viên tại địa bàn Thủ đô Hà Nội.
6. Đề án Nâng cao năng lực truyền thông cho ngành y tế Hà Nội.
7. Thành viên Nhóm vận động phát triển nghiên cứu chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học (EBHPD), theo đó nhóm đã có những đóng góp thiết thực trong việc góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).
8. Tham gia nhiều đề án Khoa học Công nghệ Quốc gia.