Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ Pháp lý Y tế

1. Cơ sở thực tiễn về việc thành lập trung tâm

Những năm qua, hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cho cộng đồng đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, phục vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, đi kèm với sự mở rộng có tính chất bùng nổ của các loại hình cơ sở khám chữa bệnh (công, tư, bán công, đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết, hợp tác, …) thì công tác quản lý, vận hành của chúng xuất hiện nhiều bất cập dưới góc độ pháp lý.

Những vấn đề pháp lý nổi cộm cho thấy sực cần thiết phải có những tổ chức tư vấn pháp lý chuyên cho lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng để giúp cho các cơ sở khám chữa bệnh bù đắp những chỗ thiếu hụt về kiến thức pháp lý trong quá trình hoạt động chuyên môn của mình khám chữa bệnh.

Chính vì vậy Viện sức khỏe cộng đồng đề xuất thành lập Trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ pháp lý về y dược.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
Nghiên cứu các vấn đề pháp lý có liên quan trong lĩnh vực y, dược
Tham gia phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm pháp lý có liên quan trong lĩnh vực y, dược
Tham gia đào tạo kiến thức, kỹ năng pháp lý có liên quan trong lĩnh vực y, dược
Tư vấn hình thành các tổ chức, pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực y, dược
Tư vấn xây dựng khung pháp lý, tổ chức vận hành bộ máy cho các tổ chức, pháp nhân trong lĩnh vực y, dược
Tư vẫn, hỗ trợ pháp lý trong các vụ việc cụ thể cho các tổ chức, pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực y, dược (tư vấn hợp đồng, hỗ trợ giải quyết tranh chấp với các bên, với cơ quan tài phán…).

3. Quyền hạn của Trung tâm
– Tự chủ tổ chức, bộ máy, biên chế nhân lực phù hợp.
– Tự chủ xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động.
– Tự chủ về tài chính
– Chủ động các mối quan hệ đối nội, đối ngoại
– Được ký kết các hợp đồng với các tổ chức, cá nhân bên trong và ngoài nước thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ
– Tuân thủ các quy định của pháp luật
– Tuân thủ các quy định của Viện sức khỏe cộng đồng.
– Có trách nhiệm báo cáo định kỳ kết quả hoạt động cho Viện sức khỏe cộng đồng

5. Tổ chức bộ máy của Trung tâm.
5.1 Lãnh đạo Trung tâm
Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc Trung tâm và các Phó giám đốc Trung tâm.
Lãnh đạo Trung tâm do Viện trưởng Viện sức khỏe cộng đồng bổ nhiệm.
Giám đốc: Thạc sỹ luật học – Luật sư Đào Mai Anh
Phó Giám đốc: Tiến sỹ luật học Phan Đặng Đức Thọ
Luật sư Trần Anh Tuấn

5.2 Các phòng ban
Tùy thuộc vào yêu cầu của hoạt động thực tiễn, Trung tâm sẽ có những điều chỉnh về cơ cấu tổ chức các phòng ban.
Trước mắt, Trung tâm gồm 3 phòng:
-Phòng nghiên cứu, phổ biến pháp lý
-Phòng hỗ trợ pháp lý
-Phòng hành chính, tổ chức
Lãnh đạo các Phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm.
Trước mắt chưa cần bộ máy này, tuyển một số nhân viên làm trực tiếp…
5.3 Đội ngũ nhân viên
Do lãnh đạo Trung tâm tuyển dụng.
6. Cơ sở vật chất – kỹ thuật và tài chính
6.1 Nguồn tài chính
– Nguồn vốn ban đầu do các thành viên của Trung tâm đóng góp
– Nguồn thu từ các hoạt động của Trung tâm
– Các nguồn thu hợp pháp khác
6.2 Trụ sở Trung tâm
Trụ sở chính của Trung tâm được đặt tại Viện sức khoẻ Cộng đồng

Tải profile