Hội đồng khoa học

Chủ tịch hội đồng

GS. TS. BSCKII. Đào Văn Dũng

Phó chủ tịch hội đồng

PGS. TS. Phạm Ngọc Châu

PGS. TS. Lê Văn Bào

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

PGS. TS. Nguyễn Đăng Vững
uỶ VIÊN HỘI ĐỒNG

PGS. TS. Trần Văn Hưởng
uỶ VIÊN HỘI ĐỒNG

PGS. TS. Phạm Văn Thao
UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG

TS. BS. Trần Quốc Thắng
UỶ VIÊN THƯ KÝ