Ban lãnh đạo viện sức khoẻ cộng đồng

Viện trưởng
PGS-TS Nguyễn Duy Thiết